Croatia ExpressCroatia Express
Forgot password?

Opći prijevozni uvjeti za međunarodni željeznički prijevoz putnika (OPU-CIV)

1 Pravna podloga

 • Međunarodni putnički prijevoz oslanja se:
  na odredbe Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF), a u prvom redu na Jedinstvene pravne propise za ugovor o međunarodnom željezničkom prijevozu putnika (CIV), koji čine dodatak
  A uz tu konvenciju
 • na ugovor o prijevozu koji se sastavlja na temelju ovih Općih prijevoznih uvjeta (OPU-CIV) i nadopunjuje posebnim prijevoznim i tarifnim uvjetima, koji se dalje u tekstu nazivaju Posebni prijevozni i tarifni uvjeti (PPT).

S COTIF-om, Jedinstvenim pravnim propisima CIV, OPU-CIV-om te PPT-om može se služiti osoblje u prodajnim mjestima koja su otvorena i ovlaštena za prodaju međunarodnih prijevoznih isprava ili u prodajnim mjestima gdje se prodaju prijevozne isprave za priključne prijevoze.

2 Područje valjanosti

Ovaj OPU-CIV vrijedi za sve međunarodne prijevoze putnikâ, prtljage i vozilâ koji potpadaju pod Jedinstvene pravne propise. Točno područje valjanosti (relacije i ponude) svakoga prijevoznika uređuje se u PPT-u.

Kada je riječ o multimodalnim prijevozima tračnice / more i tračnice / zrak koji se ne izvode na temelju jednoga ugovora o prijevozu, tada vrijede zakonske odredbe za pomorski i zračni prijevoz pod koje potpadaju ti nositelji prijevoza.

3 Prijevoznici

Prijevoznici koji sudjeluju u izvedbi prijevoza u prijevozne isprave ili u priloženu dokumentaciju upisuju se u obliku brojčane šifre. Putnicima koji to žele prijevoznici na raspolaganje stavljaju objašnjenje brojčanih šifara s imenima i adresama sudjelujućih prijevoznika. Za provedbu ugovora o prijevozu putniku su odgovorni jedino prijevoznici čija je brojčana šifra upisana u prijevoznu ispravu. Poduzeće koje ispostavlja prijevoznu ispravu odgovorno je samo onda ako je ujedno i prijevoznik.

4 Trajanje valjanosti i izmjene OPU-CIV-a

Ovaj OPU-CIV vrijedi od dana kada na snagu stupe Jedinstveni pravni propisi CIV 1999. Opći prijevozni uvjeti putniku se na znanje daju preko odgovarajućih publikacija. Za prijevoznike koji su prihvatili CER-ovu / UIC-ovu / CIT-ovu Povelju o prijevozu putnikâ tračnicama točka 13 stupila je na snagu 12. prosinca 2004.
Izmjene na snagu stupaju najranije 6 dana nakon njihove objave.

5 Prijevozna isprava, rezervacije, dopunske usluge

5.1 Općenito

Kada se sklapa ugovor o prijevozu, ispostavlja se jedna prijevozna isprava ili više njih i u pravilu predaju se putniku.
Prijevozne isprave prodaju samo ovlašteni prijevoznici ili prodajna mjesta što ih oni ovlaste. Ako je ovlašteno prodajno mjesto neka putnička agencija, ona je samo posrednik poduzeća ispostavljanja i / ili prijevoznika / prijevoznikâ i ne preuzima nikakvu odgovornost iz ugovora o prijevozu.
Zabranjeno je svako daljnje trgovanje kupljenim prijevoznim ispravama.
Prijevozne isprave mogu se sastojati od elektronički zapisanih podataka koje je moguće čitati pisanim znakovima. Pravo na prijevoz postoji jedino onda kada putnik raspolaže valjanom prijevoznom ispravom.

Pravo na prijevoz postoji jedino onda kada putnik raspolaže valjanom prijevoznom ispravom.

Osim što se u prijevoznu ispravu upisuje prijevoznik /prijevoznici (u skladu s točkom 3 ovoga OPU-CIV-a), u nju se upisuju i navodi koji služe kao dokaz da je ugovor o prijevozu sklopljen te kao dokaz o njegovu sadržaju; u njoj se uglavljuju prava i obveze ugovornih stranaka.

U PPT-u se određuju načini naručivanja, plaćanja i ispostavljanja prijevoznih isprava. Za određene ponude i / ili za određene relacije moguće je predvidjeti posebni narudžbeni rok.

Prijevozne isprave u pravilu se ispostavljaju najranije tri mjeseca prije prvoga dana valjanosti.

Kada preuzima prijevoznu ispravu / prijevozne isprave, putnik se mora uvjeriti u to da je ona ispostavljena / da su one ispostavljene u skladu s njegovim zahtjevom.

5.2 Uporabni uvjeti

Prijevozne isprave vezane uz neki vlak ili uz rezervaciju u pravilu vrijede samo za navedeni vlak i navedenoga nadnevka. Druge međunarodne prijevozne isprave vrijede dva mjeseca.
Za određene tarifne ponude ili za određene relacije u PPT-u je moguće predvidjeti različito trajanje valjanosti. Putovanje u pravilu treba obaviti dok traje valjanost prijevozne isprave. U slučaju više sile ili ako putnik zbog otkazivanja vlaka, njegova kašnjenja ili propuštanja veze ne može početi ili dovršiti vožnju, trajanje valjanosti produljuje se onda ako je to potrebno.
U PPT-u se određuje mora li putnik svoju prijevoznu ispravu sâm poništiti u kolodvoru ili neposredno nakon ulaska u prijevozno sredstvo.
Prijevozna isprava koja nije vezana za neki vlak ili / i rezervaciju također daje pravo na vožnju u vlaku nižega ranga ili u nižem razredu.
Na temelju prijevoznih isprava u načelu se ne odobrava uporaba javnih prijevoznih sredstava između kolodvorâ u nekom gradu.

5.3 Nevaljalost

Prijevozna isprava nije valjana:

 • ako ne sadržava potrebne podatke, navode i možebitno potpis
 • ako je oštećena ili joj je sadržaj postao neprepoznatljiv ili izmijenjen
 • ako se isprava ili iskaznica kojom se dokazuje pravo, a koje su potrebne u skladu s PPT-om – možebitno s fotografijom, ne mogu predočiti ili pak ako im je istekla valjanost
 • ako trajanje valjanosti još nije počelo ili pak ako je isteklo
 • ako nije poništena onako kako je možebitno propisano u PPT-u i na što se podsjeća na samoj prijevoznoj ispravi ili pak ako putnik ne postupi onako kako je bio obvezan. U PPT-u je moguće predvidjeti postupak za naknadno sređivanje poništenja.

5.4 Prijevozni putovi / zaobilazni putovi

Kada je prijevozna isprava vezana uz određeni vlak ili uz rezervaciju, tada prijevozni put navedenoga vlaka vrijedi kao navod o dopuštenom prijevoznom putu. U slučaju drugih prijevoznih isprava prijevozni put moguće je izmijeniti tijekom putovanja uz plaćanje možebitne razlike u cijeni. Za te slučajeve u PPT-u je moguće predvidjeti:

 • da više ne vrijede povlastice odobrene pri kupnji prvotne prijevozne isprave
 • da se za izmjenu prijevoznoga puta naplati pristojba, premda je novi prijevozni put kraći
 • da se pri određenim tarifnim ponudama ne dopuste zaobilazni putovi.

Novi kraći prijevozni put ne daje pravo na naknadu.

5.5 Promjena vagonskoga razreda ili prelazak u vlak
drugoga ranga

U PPT-u se uređuje promjena vagonska razreda te prelazak u vlak višega ili nižega ranga.
Kada je neka tarifna ponuda vezana uz određeni vlak / uz obveznu rezervaciju, tada su prelasci isključeni.

5.6 Prekid putovanja

U PPT-u se određuje može li putovanje biti prekinuto.

5.7 Promjena prijevoznika

Svaki prijevoznik u načelu priznaje jedino one prijevozne isprave koje ga obvezuju u skladu s ugovorom o prijevozu. Ako na istoj pruzi prijevozne usluge nudi više prijevoznikâ – uz možebitno različite uvjete i cijene – tada je možebitni prelazak od jednoga prijevoznika k drugomu moguć na temelju prethodnog sporazuma između njih. Uvjeti za dopuštanje promjene prijevoznika objavljeni su u PPT.

5.8 Rezervacije

U PPT-u se određuje pod kojim se uvjetima rezerviranje sjedalâ, ležajâ i posteljâ može obaviti ili pak je obvezno.

5.9 Dodatne usluge

U PPT-u se određuje pod kojim se uvjetima pružaju dodatne usluge.

6 Tarifiranje

Da bi stekao pravo na prijevoznu uslugu, putnik mora platiti cijenu koju u PPT-u odredi prijevoznik / odrede prijevoznici. Cijena se u pravilu plaća prije početka putovanja. Ako to dopuštaju propisi pojedine države, moguće je zahtijevati da se pri plaćanju gotovinom cijena plati u točno određenom iznosu. Tarifna ponuda može se sastojati od različitih cjenovnih razina. Svaka cijena može sadržavati jednu uslugu ili pak više njih te potpadati pod različite uvjete.
Ti uvjeti u prvom redu mogu se sastojati:
– od uvjetâ koji su povezani s prodajom (vrijeme ispostavljanja, naručivanja ili uporabe, prodajni kanal, način plaćanja itd.)
– od uvjetâ koji su povezani s relacijom ili odabranom vezom, npr. uporaba određenoga vlaka ili vlaka u kojemu je rezervacija obvezna
– od uvjetâ kojima se u pojedinoj cjenovnoj ponudi ograničava raspoloživost mjestâ
– od uvjetâ kojima se vremenski ograničava određena tarifna ponuda ili uporaba određenih prijevoznih sredstava
– od uvjetâ za pristup
– od uvjetâ za valjanost
– od uvjetâ za uzimanje natrag, zamjenu i povrat.
Ti uvjeti u pravilu se razlikuju za pojedinačne putnike i za putnike u skupini. U prvom redu u uvjetima za skupine moguće je predvidjeti posebne odredbe za rezerviranje, pristup, plaćanje i poništavanje. Za kupnju prijevoznih isprava u vlakovima mogu se predvidjeti posebni uvjeti, u prvom redu povećanje cijenâ. Postupci predviđeni u tome slučaju sadržani su u PPT-u.
Izmjene koje se učine u PPT-u na snagu stupaju u skladu s postupcima i u rokovima najave koji se primjenjuju u pojedinoj zemlji.

7 Vraćanje i zamjena prijevozne isprave te povrat

7.1 Općenito

Vraćanje znači da se već ispostavljena prijevozna isprava vraća prije početka njezine valjanosti uz povrat njezine cijene bez ikakva odbitka. Zamjena znači da se već izdana prijevozna isprava uz naplatu ili bez naplate zamjenjuje za drugu prijevoznu ispravu. Povrat znači da se cijena prijevozne isprave koja nije uporabljena za vožnju ili je uporabljena tek djelomično, u potpunosti ili djelomično nadoknađuje od početka njezine valjanosti, i to u načelu uz naplatu troškova.

Vraćanje, zamjenu ili povrat može zatražiti jedino vlasnik prijevozne isprave koja ne glasi na ime ili pak osoba čije je ime upisano u prijevozu ispravu. Pritom se mora vratiti prvotna prijevozna isprava. Vraćanje, zamjena i povrat mogu se odbiti onda ako je prijevozna isprava oštećena ili su navodi na njoj postali neprepoznatljivi ili su izmijenjeni ili pak ako nije moguće dokazati da nije uporabljena.
Kada je riječ o prijevoznim ispravama koje nisu plaćene gotovinom, povrat se u načelu daje samo na izvorni način plaćanja.
Kada je riječ o vraćanju, plaćanju manjega iznosa u slučaju zamjene i o povratu, tada prijevoznici mogu ponuditi da se plaćanje obavi u obliku putne doznake te predvidjeti posebne uvjete za to. Vraćanje, zamjena i povrat elektroničkih prijevoznih isprava jesu predmet posebnih odredaba.

7.2 Vraćanje

Vraćanje je moguće jedino na mjestu izdavanja i do roka što ga odredi prijevoznik.

U PPT-u mogu se predvidjeti posebne odredbe za vraćanje.

7.3 Zamjena

Zamjena se obavlja jedino u roku koji se odredi u PPT-u. Ovisno o slučaju putniku se vraća razlika u cijeni onda ako je iznos manji ili pak putnik mora doplatiti razliku ako je iznos veći.

U PPT-u mogu se predvidjeti posebni uvjeti za zamjenu.

7.4 Povrat

Za prijevozne isprave koje su vezane uz određeni vlak ili uz obveznu rezervaciju ne obavlja se povrat onda kada putnik odustane od putovanja na dijelu relacije. Zahtjeve za povrat u slučaju neiskorištenih ili djelomično iskorištenih prijevoznih isprava potrebno je podnijeti u roku od 3 mjeseca od prvoga dana njihove valjanosti na mjestu gdje putnik potpuno ili djelomično odustaje od putovanja. Zahtjevi se mogu poslati ili u ured ispostavljanja ili drugom prijevozniku koji sudjeluje u prijevozu. Ukoliko putnik ne zahtijeva povrat na mjestu prekida putovanja on mora prije isteka roka valjanosti svoje prijevozne isprave u kolodvoru gdje od putovanja odustaje djelomično ili potpuno zatražiti odgovarajuću potvrdu. Ako putnik ne može predočiti taj dokaz, tada na drugi način mora dokazati da stvarno nije uporabio svoju prijevoznu ispravu.
Ako se putnik obrati kojemu drugom prijevozniku, on mu može dati adresu prijevoznika kojemu možebitno treba poslati zahtjev.
U PPT-u je moguće isključiti povrat prijevozne cijene ili predvidjeti posebne odredbe. U prvom redu moguće je predvidjeti da rok za podnošenje zahtjeva za povrat bude kraći od tri mjeseca. No, taj rok ne smije biti kraći od jednoga mjeseca. Prijevoznici obavljaju povrate najkasnije u roku od tri mjeseca pošto od putnika zaprime zahtjev i dokazne isprave.

7.5 Naknada u slučaju gubitka / krađe

Prijevoznik ne snosi odgovornost za gubitak, krađu ili neovlaštenu uporabu prijevozne isprave. Osim onda kada je određeno drugačije, za ove prijevozne isprave se ne može dobiti povrat i one se ne mogu zamijeniti. Kada se oštete podatci elektroničkih prijevoznih isprava, tada se možebitni zamjenski postupci uređuju posebnim odredbama.

8 Djeca

Djeca do navršene četvrte godine života u pratnji odraslih u pravilu putuju besplatno onda ako ne zahtijevaju posebno sjedalo. S jednom odraslom osobom besplatno može putovati najviše dvoje djece. Za prijevoz djece koja navrše četiri godine života i djece mlađe od četiri godine za koju se zahtijeva posebno sjedalo, u PPT-u je moguće predvidjeti dječje cijene. Uvjeti, dobne granice koje vrijede i možebitno cijene sadržani su u PPT-u svakoga prijevoznika.

Dodatne povlastice za djecu (npr. obiteljska putovanja) u PPT-u se uređuju odgovarajućim tarifnim odredbama i vrijede kod prijevoznikâ koji sudjeluju u tim ponudama.

9 Prijevoz životinja

Male, žive neopasne domaće životinje kao ručna prtljaga mogu se ponijeti sa sobom u kavezu onda ako ni jedan od prijevoznikâ koji sudjeluju u ugovoru o prijevozu u svome PPT-u ne isključuje prijevoz životinjâ.

Kavezi moraju biti napravljeni tako da se isključuje nanošenje štete osobama i stvarima u njihovu vlasništvu.

Psi se u pravilu mogu povesti bez kaveza onda ako se drže na uzici i nose brnjicu. U PPT-u se određuju prijevozne cijene koje vrijede za životinje. Za pse vodiče slijepih osoba mogu vrijediti posebni uvjeti. Putnik mora nadzirati životinje što ih vodi sa sobom. Opasne i bolesne životinje, uključujući takve pse, isključene su od prijevoza.
Uz iznimku pasa vodiča slijepih osoba, životinjama se zabranjuje pristup u vagone za objedovanje, u vagonske bifee i u vagone gdje se obroci poslužuju na mjestima gdje putnici sjede ili u kojima nije dozvoljeno uvođenje pasa. U noćnim vlakovima za male kućne životinje i pse vrijede posebne odredbe.

10 Ručna prtljaga

10.1 Dopušteni prtljažni komadi

Putnik ima pravo nositi sa sobom jedino osobne predmete koji služe svrsi putovanja. Ne smiju se nositi dragocjenosti ili proizvodi koji su roba za prodaju ili se njima treba trgovati.

Opasne tvari kao ručna prtljaga smiju se nositi jedino u skladu s odredbama Pravilnika o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari (Pravilnik RID – Dodatak C uz COTIF). Putnici sa sobom smiju nositi jedino tvari i predmete koji su zapakirani za maloprodaju te namijenjeni za osobnu ili kućnu uporabu ili pak za uporabu u slobodno vrijeme i u športu.
Oružje i streljivo isključeni su iz prijevoza kao ručna prtljaga osim onda ako su dopušteni u PPT-u i ako se u njemu istodobno određuju prijevozni uvjeti.
Predmeti i proizvodi koji mogu smetati drugim putnicima nisu dopušteni.
Svaki putnik smije ponijeti najviše tri lako nosiva prtljažna komada koji odgovaraju prostoru što je u vlakovima predviđen za smještaj prtljage. Najveća dimenzija prtljažnoga komada ne smije iznositi više od 85 cm. U PPT-u se određuje kada je dopušteno nositi više od triju prtljažnih komada, kao i veće i glomazne predmete (skije, daske za surfanje, bicikle). Kada je to potrebno, glomazni predmeti moraju se zapakirati, rastaviti na dijelove ili sklopiti. U takvim slučajevima putnik unaprijed mora prikupiti obavijesti o posebnim uvjetima za prijevoz.
Dopušteno je nositi jedino onu ručnu prtljagu čija svojstva, naprave za zatvaranje, obujam i masa dopuštaju da se nosi i odlaže lako te koja ne može prouzrokovati nikakvu štetu.
Prtljažni komadi ni u kojemu slučaju ne smiju zatvarati prolaz u vagonu.

10.2 Putnikove obveze

Ručna prtljaga prevozi se isključivo na putnikovu odgovornost. On mora nadzirati svoju ručnu prtljagu. Prtljaga se obvezatno mora označiti dobro čitljivim natpisom s putnikovim imenom i adresom. Prtljažne komade tijekom putovanja u svako doba moraju moći pregledati carinske i upravne vlasti. Putnik mora biti nazočan kod ispunjavanja propisa carinskih ili drugih upravnih vlasti. Putnik je obvezan uvjeriti se u to da se pridržava carinskih i drugih upravnih odredaba zemalja kroz koje prolazi tijekom putovanja.

10.3 Ostavljeni i zaboravljeni prtljažni komadi

Svaki prtljažni komad koji se nađe u vlaku potrebno je prijaviti vlakopratnomu osoblju. Prijevoznik zadržava pravo na to da otvori i provjeri svaki prtljažni komad ostavljen u vlakovima ili u njegovim poslovnim prostorijama. Ne snoseći ikakvu odgovornost za to, prijevoznik svaki prtljažni komad ili njegov sadržaj može premjestiti ili uništiti onda ako on po njegovu mišljenju znači opasnost za sigurnost ili pak ako može prouzrokovati ozljede ili neugodnosti osobama ili oštetiti stvari.

Kada se vraćaju predmeti ili prtljažni komadi nađeni u vlaku ili u poslovnim prostorijama, moguće je ispostaviti račun za troškove ovisno o vrsti predmeta i vremenu čuvanja prije nego što je zatraženo vraćanje. Prijevoznik ili ured što ga je on odredio da uskladišti i čuva nađene predmete nisu odgovorni za gubitak, oštećenje ili kašnjenje koji nastupe tijekom skladištenja, čuvanja ili dostave na mjesto za skladištenje i čuvanje ili, ako je to predviđeno, na mjesto stanovanja osobe koja ima pravo na njih.

11 Odgovornost za prtljagu i vozila

Prijevoznici na određenim relacijama mogu ponuditi prijevoz praćene prtljage i / ili vozila. Vrste ponude, relacije, posebni uvjeti, postupci i cijene određuju se u PPT-u.

12 Odgovornost za osobne i materijalne štete

Prijevoznikova odgovornost za usmrćivanje i ozljeđivanje
putnikâ te za gubitak i oštećivanje ručne prtljage, prtljage i
praćenih motornih vozila uređuje se u Jedinstvenim pravnim
propisima CIV.

13 Nepridržavanje voznoga reda

13.1 Kada na međunarodnoj relaciji dođe do otkazivanja vlaka, njegova kašnjenja ili propuštanja veze, tada prijevoznik nadoknađuje primjerene troškove noćenja i / ili vožnje taksijem, kao i izdatke u vezi s obavješćivanjem osobâ koje očekuju putnika, i to onda:
• ako putnik svoje putovanje ne može nastaviti isti dan ili
• ako zbog danih okolnosti nema smisla zahtijevati da se putovanje nastavi isti dan.

13.2 Ako međunarodni dnevni vlak kasni više od jednoga sata ili međunarodni noćni vlak više od dva sata ili se vlak otkaže, tada prijevoznici koji su sklopili ugovor i koji prihvaćaju Povelju o putničkom prijevozu CER / UIC / CIT 1 putniku nadoknađuju 20% prijevozne cijene vožnje u jednom smjeru, i to onda:
• ako prijevozna cijena (uključujući rezervaciju i možebitne dodatke za jednosmjernu vožnju) iznosi barem 50 eura i
• ako se početak i kraj prijevoza nalaze unutar granicâ Europske unije, Norveške ili Švicarske.
Naknada se daje u obliku putne doznake ili jednakovrijedne
usluge.
13.3 Pri procjeni nepridržavanja voznoga reda mjerodavna je razlika između vremena stvarnoga dolaska u kolodvor u kojem putnik napušta međunarodni vlak i dolaska po voznom redu. Svoj zahtjev putnik u roku od dva mjeseca pošto završi putovanje uz original valjane i poništene prijevozne isprave i rezervacije podnosi sudjelujućemu prijevozniku. Ako to predvidi prijevoznik, umjesto rezervacije može se predočiti potvrda o kašnjenju.

13.4 Karte tipa Pass (InterRail, EuroDomino, Eurail itd.) te vlakovi za prijevoz praćenih automobila i posebni vlakovi izuzeti su od davanja naknada u skladu s točkom 13.2.

13.5 Umjesto zahtjeva prema točkama 13.1 i 13.2 putnik također:
• može odustati od daljnje vožnje i zahtijevati povrat prijevozne cijene za dio relacije kojim nije putovao ili
• može odustati od daljnje vožnje, vratiti se sljedećim prikladnim vlakom nekoga od sudjelujućih prijevoznika na polazni kolodvor i zahtijevati povrat ukupne prijevozne cijene ili
• može nastaviti svoje putovanje vlakom nekoga od sudjelujućega prijevoznika kojim će na odredište stići uz najmanje moguće zakašnjenje.

13. 6 Zahtjevi putnika nisu utemeljeni onda ako je nepridržavanje voznoga reda prouzrokovano:
• okolnostima koje nisu vezane uza željeznički promet i koje prijevoznik unatoč tomu što je u danim okolnostima poduzeo sve potrebne mjere nije mogao izbjeći niti je mogao spriječiti njihove posljedice
• pravodobno najavljenim prometnim ograničenjima zbog izvedbe radova na izgradnji ili održavanju
• štrajk za koji je putnik znao ili je morao znati prije početka putovanja
• putnikovom krivnjom
• ponašanjem treće stranke koje prijevoznik unatoč tomu što je u danim okolnostima poduzeo sve potrebne mjere nije mogao izbjeći niti je mogao spriječiti njihove posljedice. Infrastrukturni upravitelj ili drugo poduzeće koje rabi istu željezničku infrastrukturu ne smatra se trećom strankom.

14 Ponašanje putnikâ na kolodvorima i u vlakovima

14.1 Općenito

Prijevoznici, upravitelji kolodvorâ i infrastrukturni upravitelji mogu predvidjeti posebne uvjete pristupa kolodvorskomu području i vlakovima. Putnik je obvezan pridržavati se tih uputa i uputa njihova osoblja. Ako neki prijevoznici predvide nadzor nad pristupom svojim vlakovima, putnici su obvezni pridržavati se uputa s time u svezi. Putnici čije prijevozne isprave ili karte za povlaštenu vožnju glase na ime tijekom pregleda prijevoznih isprava obvezni su na zahtjev dokazati svoj identitet službenom ispravom s fotografijom.
Na zahtjev prijevoznikova osoblja putnik mora predati svoju prijevoznu ispravu. U tome slučaju ima pravo na dopunsku prijevoznu ispravu ili potvrdu. Svaki putnik mora se ponašati tako da ne smeta drugim putnicima.
Svaki putnik smije zauzeti samo jedno mjesto. U vlakovima gdje se nalaze odjeljci za malu djecu ili odjeljci za teške invalide drugi putnici po potrebi moraju osloboditi ta mjesta. U prostorima za nepušače pušenje je zabranjeno čak i onda ako drugi putnici dopuste da se puši.

Uređaje za slučaj opasnosti i hitne slučajeve putnik smije aktivirati jedino u opasnosti za svoju sigurnost ili za sigurnost drugih putnika, drugih osoba ili vlaka. U slučaju zlouporabe taj putnik bez obzira na druge zahtjeve mora platiti iznos koji je u PPT-u ili u prijevoznikovim odredbama predviđen za to.

14.2 Isključivanje iz prijevoza

U PPT-u se može predvidjeti da se putnici:
• koji ne predoče valjanu prijevoznu ispravu i odbiju smjesta platiti prijevoznu cijenu ili dodatak
• koji znače opasnost za prometnu sigurnost i urednost ili pak za sigurnost drugih putnika
• koji druge putnike uznemiruju u znatnoj mjeri isključe iz prijevoza ili se mogu isključiti tijekom putovanja te da takve osobe nemaju pravo na povrat prijevozne cijene i dodataka.

15 Reklamacije

Reklamacije iz drugih razloga osim povrata potrebno je proslijediti službama za korisnike prijevoznikâ koje su navedene u prilogu uz ovaj OPU-CIV.

16 Mjerodavni sud

Mjerodavni su jedino sudovi u sjedištu prijevoznika čiju odgovornost putnik može zatražiti pravnim putem.